ما در نظر داریم در مزرعه ی ارگانیک محصولات سالم محلی مازندران رو معرفی و عرضه کنیم.